Przegląd regałów - Logimax - Maksimum przestrzeni w logistyce

Przegląd regałów


Przegląd systemów regałówych


Obowiązek dokonywania przeglądów systemów regałowych jest regulowany przez normę PN-EN 15635. Norma ta wskazuje na 5 rodzajów wykonywanych przeglądów:

 • Kontrola roczna wykonywana przez wykwalifikowanego i doświadczonego w tej dziedzinie zewnętrznego audytora rekomendowanego przez producenta regałów. W jej wyniku należy sporządzić sprawozdanie zawierające zgłoszenie, ustalenie i informację o uszkodzeniach oraz sugerowane rozwiązania.
 • Kontrola miesięczna wykonywana przez kierownika magazynu lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemu składowania, obejmująca sprawdzenie pionu instalacji na wszystkich poziomach, jak również zgłoszenie, ustalenie i informację o uszkodzeniach
 • Kontrola tygodniowa wykonywana przez kierownika magazynu lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemu składowania, podczas której sprawdza się pion konstrukcji i wszystkich części składowych na dolnych poziomach (1 i 2) a także zgłasza, ustala oraz informuje o uszkodzeniach
 • Codzienne oględziny wykonywane przez pracowników magazynu w celu wykrycia łatwo dostrzegalnych nieprawidłowości, takich jak: deformacja belek nośnych lub ram, pękanie podłoża, uszkodzenia płyty podłoża itd. Jakiekolwiek nieprawidłowości powinny być niezwłocznie zgłoszone do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu składowania
 • Dodatkowo regał powinien być obowiązkowo poddany kontroli po każdym zdarzeniu, które mogło naruszyć jego stateczność.

POBIERZ OFERTĘ!

Regularne przeglądy systemów regałowych to oszczędność czasu i pieniędzy

Szczegółowa analiza stanu regałów pozwala wyeliminować lub ograniczyć znaczne nakłady finansowe związane z zakupem nowych regałów, kosztem uszkodzonych ładunków, ogranicza przestoje w pracy magazynu oraz zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Brak wykonywania przez eksperta rocznych przeglądów może skutkować utratą lub skróceniem gwarancji na dostarczone systemy regałowe.

Zakres przeglądu obejmuje weryfikację, wizję lokalną w magazynie Klienta mającą na celu sprawdzenie:

 • stanu elementów konstrukcji pod kątem uszkodzeń mechanicznych
 • stanu zakotwienia stóp regału z posadzką
 • kompletności oznakowania regałów
 • odchylenia słupów od pionu
 • poprawności składowania ładunków
 • kompletności zabezpieczeń elementów regałów
 • stanu powłok lakierniczych

Chcesz zacząć oszczędzać? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT