Przegląd regałów - Logimax - Maksimum przestrzeni w logistyce

Przegląd regałów


Przegląd systemów regałówych


Obowiązek dokonywania przeglądów systemów regałowych jest regulowany przez normę PN-EN 15635. Norma ta wskazuje na 5 rodzajów wykonywanych przeglądów:

 • Kontrola roczna wykonywana przez wykwalifikowanego i doświadczonego w tej dziedzinie zewnętrznego audytora rekomendowanego przez producenta regałów. W jej wyniku należy sporządzić sprawozdanie zawierające zgłoszenie, ustalenie i informację o uszkodzeniach oraz sugerowane rozwiązania.
 • Kontrola miesięczna wykonywana przez kierownika magazynu lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemu składowania, obejmująca sprawdzenie pionu instalacji na wszystkich poziomach, jak również zgłoszenie, ustalenie i informację o uszkodzeniach
 • Kontrola tygodniowa wykonywana przez kierownika magazynu lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemu składowania, podczas której sprawdza się pion konstrukcji i wszystkich części składowych na dolnych poziomach (1 i 2) a także zgłasza, ustala oraz informuje o uszkodzeniach
 • Codzienne oględziny wykonywane przez pracowników magazynu w celu wykrycia łatwo dostrzegalnych nieprawidłowości, takich jak: deformacja belek nośnych lub ram, pękanie podłoża, uszkodzenia płyty podłoża itd. Jakiekolwiek nieprawidłowości powinny być niezwłocznie zgłoszone do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu składowania
 • Dodatkowo regał powinien być obowiązkowo poddany kontroli po każdym zdarzeniu, które mogło naruszyć jego stateczność.

POBIERZ OFERTĘ!

Regularne przeglądy systemów regałowych to oszczędność czasu i pieniędzy

Szczegółowa analiza stanu regałów pozwala wyeliminować lub ograniczyć znaczne nakłady finansowe związane z zakupem nowych regałów, kosztem uszkodzonych ładunków, ogranicza przestoje w pracy magazynu oraz zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Brak wykonywania przez eksperta rocznych przeglądów może skutkować utratą lub skróceniem gwarancji na dostarczone systemy regałowe.

Zakres przeglądu obejmuje weryfikację, wizję lokalną w magazynie Klienta mającą na celu sprawdzenie:

 • stanu elementów konstrukcji pod kątem uszkodzeń mechanicznych
 • stanu zakotwienia stóp regału z posadzką
 • kompletności oznakowania regałów
 • odchylenia słupów od pionu
 • poprawności składowania ładunków
 • kompletności zabezpieczeń elementów regałów
 • stanu powłok lakierniczych

Najczęściej zadawane pytania

1Przegląd regałów magazynowych, czym jest?
To regularne przeprowadzane sprawdzenie instalacji pod kątem sprawności. Jest to sprawdzenie instalacji regałowej, jej sprawności, poprawności montażu, weryfikacji ewentualnych uszkodzeń.
2Jak często trzeba wykonywać przegląd regałów?
Przeglądu wykonuje się raz w roku oraz po każdym montażu lub modernizacji instalacji.
3Z czego wynikają obowiązek wykonywania przeglądów?
Jest to obowiązek podyktowany przepisany BHP, dotyczącymi przeglądów każdej instalacji.
4Ile trawa przegląd regałów magazynowych?
Zależnie od ilości miejsc paletowych. Od godziny do dwóch-trzech dni.
5Czy regały magazynowe trzeba roztowarować do przeglądu?
Nie ma takiej konieczności, poradzimy sobie z przeglądem regałów w większości warunków i sytuacji.
6Kiedy należy wykonać serwis regałów?
Po wykonaniu przeglądu, który określi elementy do wymiany lub naprawy.
7Kto dokonuje naprawy regałów?
Nasza odpowiednio przeszkolona grupa montażowa.

Chcesz zacząć oszczędzać? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT